CALENDARI RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS ESO

Cada departament té assignada una hora i un espai per tal de poder realitzar els exàmens de recuperació dels cursos anteriors. El procediment de la recuperació de matèries pendents és el que consta a la programació de cada departament.

Tot i l’assignació d’aquesta hora, els diferents departaments, havent informat fefaentment als alumnes, poden realitzar els exàmens de recuperació a altres hores acordades.

Recordeu que segons la normativa actual, els alumnes sols tenen una convocatòria per curs escolar (no hi ha setembre).