Tecnologia                     Matemàtiques              Llengua castellana          Biologia

Música                            Llengües clàssiques     Llengua catalana             Anglès

Geografia i història      Francès                            Física i química               Educació física

Filosofia                         Educació plàstica           Religió                             

Àmbit sociolingüístic i científic-tecnològic