Educam en autonomia, responsabilitat i respecte en un entorn motivador d’aprenentatge

Com a institut de secundària, el nostre objectiu és fomentar l’autonomia, la responsabilitat, el respecte i la motivació dels nostre alumnat. Busquem que siguin autònoms en la presa de decisions, assumeixin la responsabilitat de les seves accions, mostrin respecte i valorin la diversitat. A més, volem motivar-los perquè entenguin el valor de l’esforç i l’interès pel coneixement, mantenint una mentalitat crítica i creativa. Amb aquests valors, aspirem a formar alumnes preparats per al futur. 

Fomentem l’esforç i la creativitat, connectem matèries per un aprenentatge significatiu, i creem un entorn col.laboratiu i integrador amb èmfasi en l’empatia

L’Institut Nou Llevant adopta un model educatiu que destaca amb l’enfocament transversal, connectant disciplines per enriquir l’aprenentatge, i reconeixent que els coneixements són fonamentals. També prioritzem aprenentatges significatius, útils per a la vida, promovem l’esforç com a via cap a l’èxit i la creativitat com a pilar clau per estimular la innovació. A més, fomentem un entorn col.laboratiu, que posa èmfasi en l’empatia, i integrador, basat en la confiança i la convivència, preparant a l’alumnat per afrontar el seu futur.

Metodologia educativa centrada en l’estudiant: esforç, col·laboració i benestar emocional

La nostra metodologia educativa se centra en cinc prioritats. Primer, utilitzem metodologies actives i motivadores per posar l’estudiant al centre de l’aprenentatge, fomentant la seva creativitat i participació a través del treball individual, col·laboratiu i basat en projectes. En segon lloc, treballem per desenvolupar l’autonomia de l’alumnat, promovent l’esforç del treball autònom i l’autoavaluació. El tercer pilar és l’aprenentatge significatiu i col·laboratiu, connectant continguts amb la realitat i potenciant la comprensió lectora. A més, fomentem la col·laboració entre professors per afavorir l’aprenentatge transversal, amb projectes interdisciplinaris i codocència. Finalment, busquem crear un bon clima escolar i fomentar la convivència, promovent la resolució col·laborativa de conflictes i el benestar emocional dels estudiants.

Centre de tots: adaptació, diversitat i ús responsable de la tecnologia

Per altre banda, l’organització del nostre centre es basa en la participació i col·laboració de tota la comunitat educativa, adaptant el currículum a la diversitat de l’alumnat amb espais d’aprenentatge individualitzats i promovent l’autonomia i la lectura com a competència prioritària. Equilibrem la digitalització amb recursos tradicionals, afavorint l’ús responsable de les tecnologies. La tutoria i la coordinació entre docents són fonamentals per al creixement acadèmic i personal dels estudiants, adaptant horaris i espais per a activitats diferenciades i millorant la infraestructura física i tecnològica. També impulsem la col·laboració amb entitats del barri, famílies, ONGs i programes internacionals per fomentar la participació comunitària.

Avaluació equitativa: seguiment personalitzat i connexió amb la comunitat

Finalment, l’avaluació al nostre centre es basa en principis d’equitat i millora contínua per fer el seguiment del progrés dels estudiants i millorar la pràctica docent. Utilitzem diversos instruments, com exàmens i rúbriques, i adaptem l’avaluació a les necessitats individuals. Fomentem la participació activa dels estudiants amb autoavaluació i coavaluació, i mantenim criteris clars i comunicació fluida amb les famílies a través de plataformes com GestIB. Promovem la formació continuada del professorat per garantir la coherència i qualitat del procés d’avaluació, tenint en compte aspectes com l’educació emocional i els valors.