President: Andrés Nadal

Cap d’estudis: Francesca Riutort

Secretària: Llúcia Orell Llinàs

Representant de l’APIMA:

Representant de l’Ajuntament:

Representants dels professors:

Representants de pares i mares:

Representants dels alumnes:

Representant del PAS: